Antik Yunan ve Romalı Şairler

AEMİLİUS MACER (M.Ö. 70’e doğru – ? 16)

Latin şairi. Verona’da doğdu. Virgilius ve Ovidius’un dostuydu; Messala Corvinus tarafında himaye edildi. Kuşlar, yılanlar ve tıbbi bitkiler üzerine öğretici şiirler yazdı.

ALKAİOS (M.Ö. VII. yüzyıl)

Sappho’nun çağdaşı lirik Yunan şairi. Midilli’de doğdu, Aristokratlar partisindendi. Aşklarını, sevinçlerini, acılarını ve siysi kinlerini dile getirdi. Theokritos ve Horatius onu taklit ettiler; özellikle Horatius, Alkaios’un yarattığı ve alkaios vezni adı verilen vezni latin nazmına uyguladı.

ALKMAN (M.Ö. VII. yüzyıl)

Yuna şairi. Sardeis’de doğdu, Isparta’da yaşadı. Koral lirik şiirin yaratıcılarından biridir. bugün bazı parçaları elimizde bulunan perthenion’larıyla tanınmıştır.

ANAKREON (M.Ö. VI. yüzyılın ikinci yarısı)

Lirik Yunan şairi. Teos’da doğdu. hayatı hakkında kesinlikle bilinen tek şey, Samos Tyranı Polykratesin sarayında ve Atina’da hipparkhos’un yanında yaşadığıdır. ionia lehçesiyle, beş cilt tutan değişik ritimli şiirler yazmıştır. Bunlardan, çoğu aşk şarkıları veya meyhane türküleri olan yüz kadar kısa parça kalmıştır. Bu kısa parçalarda, şaraptan, yemek zevklerinden ve özellikle aşktan söz eder.

ANAKSİLAS (M.Ö. IV. yüzyıl)

Yunan komedi şairi. Ara komedya temsilcilerinden biridir.

ANTİMAKHOS, KOLOPHONLU (M.Ö. V. yüzyıl)

Yunan şairi. Elejiler ve Thebais adlı bir destan yazdı.

ANTİPHANES (M.Ö. IV. yüzyıl)

Yunanlı komedi şairi. Orta komedinin temsilcisi. saysısı üçyüzelliyi aşan piyeslerinden hemen hiçbir şey kalmamıştır.

APOLLONİOS, RODOSLU (M.Ö. 295’e doğru – 230’a doğru)

İskenderiye’li şair ve gramerci. Sonradan bozuştuğu Kallimakhos’un tilmizi ve rakibi. Rodos’da yaşadı, Argonautika destanını orada yazdı. kallimakhos’un ölümünden sonra İskenderiye’ye döndü.

ARCHİAS (Aulus Licinius)

Yunan şairi. Antalya’da doğdu ve daha sonra Roma’ya yerleşti. Lucullusların adamıydı. Gratius, ona yurttaşlık hakkı verilmesini istemeyince, Cicero, edebiyatı öven parlak bir söylevle (Pro Archia M.Ö. 62) Archias’ı savundu.

ARİSTİAS (M.Ö. V. yüzyıl)

Yunan şairi. Pratinas’ın oğlu. Satirik dramda babasına rakip oldu: Kyklop adlı bir eseri vardır.

ARİSTOMENES (M.Ö. V. yüzyıl)

Yunan şairi. Komedi yazarı. Aristophanes’in çağdaşı ve rakibi.

ARKHESTRATOS (M.Ö. IV. yüzyıl ortası)

Gelalı yunan şairi. Yemek sanatı üzerine bir destan yazdı. Athenaios’un andığı yüz kadar mısrası günümüze kalmıştır.

ARKHESTRATOS

Yunan trajedi şairi. Peloponnesos savaşı sırasında ün salmıştır.

ARKHİLOKHOS (M.Ö. 712 ? – 664’e doğru)

Yunan lirik şairi. Paros’da doğdu. başıboş bir hayat sürdü, paralı asker oldu ve bir savaşta öldü. İambos’ları, özellikle düşmanlarına çatmasıyla ünlüdür; efsaneye göre kendisiyla evlenmek istemeyen Neobule’ye gücendiği için ona ve babası Lykambes’e çok öfkeli şiirler yazmış ve bu yüzden her ikiside kendilerini asmıştır. bununla birlikte, içli şiirler ve ilahiler de yazdı. Eskiçağın en büyük şairlerinden olan Arkhilokhos’un eserlerinden elimizde sadece bir kaç şiir bulunmaktadır.

ARKHİPPOS

Atinalı komedi şairi. Aristophanes’in çağdaşı ve rakibi. Eserlerinden günümüze ancak birkaç parça kaldı. Komedilerinden bazılarının başlıkları bilinir: “Herakles Evleniyor”, Amphitryon, Plutus “Balıklar”.

ARKTİNOS, MİLETOSLU (M.Ö. VIII. yüzyıl)

Yunan destan şairi. Truva savaşları ile ilgili şiirlerin bazıları ona mal edilir. Bu şiirlerin en önemlileri: Aithiopis, Priamos’un yardımına gelen ve Akhilleus tarafından öldürülen habeş Memnon’un ölümünü anlatır; İliu Persis de (İllion’un Alınışı), bu şehrin düşüşünü dile getirir.

ASİOS, SAMOSLU (M.Ö. VI. yüzyıl)

Yunan şairi. Ağıtlar ve atalarının soylarını anlatan destanlar yazdı.

ASKLEPİADES, SAMOSLU (M.Ö. III. yüzyıl’ın ilk yarısı)

Yunanlı şair. İskenderiye okulu şairlerindendir. Aşk üzerine yazdığı epigramlardan on sekizi Anthologia’nın sayfaları arasında günümüze kadar gelebilmiştir.

ASTYDAMAS (M.Ö. IV. y.)

Yunanlı trajedi şairi. Aiskhylos’un soyundandır. İsokrates’in talebesi idi.

BAKHYLİDES (M.Ö. 500’e doğru)

Lirik Yunan şairi. Keos’da doğdu. Şiirleri özellikle Mısır’da bulunan papiruslar sayesinde tanındı. En önemlileri (yirmi kadar manzumeden kalan 1 300 mısra) 1897’de Kenyon tarafından yayımlandı. bu eserde, zafer şarkıları, şenlik türküleri ve dithyrambos’lar yer alır. Bakhylides çağdaşı ve rakibi Pindaros kadar güçlü değilse de, ince ve parlak üslubuyla dikkati çeker. Lirizm sahasında korolar tarafından okunan en güzel kasideleri yazmıştır.

BİON, PHİLOSSALI

İskenderiye’li şair. Theokritos’un çağdaşı ve taklitçisi. İzmir yakınlarında Philossa’da doğdu. Aşk ve tabiat şiirleriyle, özellikle, Adonis için yazdığı Epitaphios (Adonis’e Ağıt) adlı eseri ile tanınır.

CAECİLİUS STATİUS (M.Ö. 219 – 166)

Galya asıllı latin şairi ve komedi yazarı. Kişilerin psikolojisi ve şakalarının niteliği bakımından Plautus’dan daha az kaba olmakla birlikte Terentius’un zarifliğine erişemedi. Daha çok Menandros’u örnek alarak yazdığı kırk komediden sadece bir kaç parça kaldı. ilkçağda büyük bir ünü vardı. Cicero onu en ileri komedi yazarları arasına koyar.

CORNELİUS SEVERUS

Latin destan şairi. Augustus çağında yaşamıştır. Cicero’nun Ölümü adlı eserinden kalan parçalar Seneca aracılığla günümüze ulaşmıştır.

DAMOPHİLE (M.Ö. VI. yüzyıl)

Yunan kadın şair. Güney Anadolu’da yaşadı. Sappho’nun öğrencisi ve arkadaşıdır. İlahiler ve aşk türküleri yazdı.

DİAGORAS, MELOSLU (M.Ö. V. yüzyıl)

Yunan şairi ve filozofu. Ailianos’a göre Diagoras, dostu Nikodoros’un memleketi ve bir Arkadia sitesi olan Mantineia’ya mükemmel yasalar getirdi. bilinen eserleri: Phrygios Logos (Frigya Söylevi) ve Apopyrgizontes Logoi.

DİODOROS, SİNOPLU (M.Ö. IV. yüzyıl)

Yunan şairi. Orta dönem tiyatro eserleri yazdı. Eserlerinden bugün elimizde kalmış olanalr, bazı bölümleri ile bir kaç oyunun başlıklarından ibarettir.

DİOKLES, KARYSTOSLU

Yunan şairi. Augustus çağında yaşamıştır. Antologia’da üç yergisi vardı; Seneca’nın söz konusu ettiği Karystoslu Diokles ile aynı kişi olduğu sanılır.

DİONYSİOS (M.Ö. V. yüzyıl)

Yunan şairi. Khalkis takma adıyla tanınır. Ağıtlarından günümüze ancak bazı parçalar kaldı.

DİONYSİOS, BYZANTİONLU (M.S. II. yüzyıl)

Yunan şairi. Elimizde ancak bazı parçaları kalan Periplous (Deniz Gezisi) adlı öğretici bir şiir yazdı.

DİONYSİOS KILAVUZ (M.S. II. yüzyıl)

Yunan şairi. Periegetes denir. İskenderiyelidir. Roma’da kitaplık yöneticisi oldu. Oikoumenes Periegesis (Dünya Turu) adlı, Eskiçağda çok sevilen, coğrafya konulu bir şiir yazdı.

DİONYSİOS, SİNOPELİ (M.Ö. IV. yüzyıl’ın ortası)

Yunan şairi. Elimizde yalnız piyeslerinden bazı parçalar bulunmaktadır. Bunlar orta değerde komedilerdir.

DİOSKORİDES, İSKENDERİYELİ (M.Ö. III. yüzyıl)

Yunan şairi. İskender çağında yaşadı. iğnelemelerini, Anthologia (Derleme) adlı eserinde topladı.

DOROTHEOS, SAYDALI (M.S. II. yüzyıl)

Yunan şairi. Astroloji ile ilgili manzumeler yazdı; bunlardan bugüne kadar kırk mısra kaldı.

DOSİADAS (M.Ö. III. yüzyıl)

Yunan şairi. Mısraları sunak biçimi çizecek şekilde sıralanan bomos (sunak) adlı mısralar gurubu bıraktı.

EKPHANTİDES (M.Ö. V. yüzyıl’ın ilk yarısı)

Atinalı mizah şairi. Piyeslerinden sadece birkaç mısra kalmıştır.

ENNİUS [QUNTİUS] (M.Ö. 239 – 169)

Latin şairi. Yunan kültürüule yetişti ve Büyük Cato tarafından Roma’ya getirildi. Yunan kültürünün mirasını latin diline ve düşüncesine uydurmakta büyük bir payı olduğu için latin edebiyatında önemli bir yeri vardır. Bütün Roma tarihini anlatan Yıllıklar adlı on sekiz kitaplık bir destan yazdı.

Bu destandan günümüze ancak 60 mısra kalmıştır. Ama bu 60 satır da, ne kadar olgun bir üslubu olduğunu ve yurtseverliğinin derecesini göstermeye yeter. Bu mısralarda, eski Romalıların erdemlerini yüceltirken, Roma’daki koruyucularının geçmişini de över. Birçoğu Euripides’ten örnek alınarak yazılmış yirmi kadar tarjedisi ile felsefi veya ahlaki şiirleri vardır.

EPHİPPOS (M.Ö. IV. yüzyıl)

Atinalı Yunan şairi. Aristophanes türü komediler yazmıştır. Ancak piyeslerinden bazılarının adıyla ve eserlerinden kalan parçalarla tanınır.

EUBULOS (M.Ö. IV. yüzyıl)

Atinalı Yunan şairi. Attika komedi türünün orta dönem temsilcilerindendir. Yüz dört komedisi vardı; bunlardan altmış kadarının ya adları veya bazı parçaları günümüze ulaşmıştır. Özellikle mitolojik konuları ve trajedi parodileri sever.

Yorumunuzu bırakın