Eksik cümleyi tamamlama

8. EKSİK CÜMLEYİ TAMAMLAMA
Cümle, kendi içinde bir anlam bütünlüğüne sahip olduğu gibi, kendisinden önce ve sonra gelen cümlelerle de bir anlam ilgisiyle bağlanmış olabilir.
Sınavlarda bu konuyla ilgili sorularda ya cümlenin kendi içinde tamamlanması ya da bir cümlenin veya metnin en uygun cümleyle sürdürülmesi istenmektedir. Birincide cümle, kendi içinde, ikincide ise diğer cümlelerle birlikte düşünülmelidir.
Kendi içinde tamamlanması gereken cümlelerde, cümlenin anlam bütünlüğü ve teknik yapısı önemlidir. Cümle, karşıtlıklar üstüne kurulmuşsa, boş bırakılan yere, cümlelerin özünü oluşturan sözcüğün karşıtı getirilecek demektir.
* Dilin sadeleşmesinde, hızlı gitmenin en büyük şartı……. gitmektir.
Cümle karşıtlık üzerine kurulmuştur. O halde, cümlenin yükünü taşıyan sözcüğün (hızlı sözcüğü) karşıtını bulmak gerekir. Bu cümlede boşluğa “yavaş” sözcüğü ge-tirilmelidir.
* Sahi biz, ölüp de bir toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden…… öyle mi?
Cümlede savunulan düşünceye inanmama, hayretle karşılama anlamı vardır. Kişi, öleceğine inanıyor ama onun karşıtı olan “dirileceğine” inanmıyor. Boşluğa “diriltileceğiz” getirilir.
Bazı cümlelerde de anlamın tamamlanabilmesi edat veya bağlaçlarla mümkün-dür. Böyle cümlelerde, alışkın olduğumuz kullanımdan çok, cümlenin anlam bü-tünlüğü ve bağlaç veya edatın bu cümleye kattığı anlam önemlidir.
* Hayatta ve resimde her şeyden………. canımdan vazgeçerim………….. renkten vazgeçemem.
Bu cümlede bir derecelenme ve karşıtlık söz konusudur. Derecelenmeyi sağla-yan bağlaç “hatta” karşıtlığı sağlayan da “ama” (fakat, lakin, ancak) dır.
* Victor hogo’yu, yeni yetişen Fransızlar, yüzyıl önceki yaşıtları gibi anlıyorlar… ……. yazılanlar bugünün Fransızcası ile yazılıyordu.
Cümle bir neden-sonuç cümlesidir. Boş bırakılan yerden sonrası “neden” dir. Nedeni sağlayan bağlaç “çünkü (zira)” dır.

Yorumunuzu bırakın