İsa Mesihi

Yazarın Adı:İsa Mesihi

Türk şairi (Priştine 1410 ?-İstanbul 1513). İstanbul bir süre medresede öğrenim gördü. Bir ara sipahi oldu. Hadım Ali Paşanın divan kâtipliğini yaptı; şair zati ile dostluk kurdu. Hadım Ali Paşanın Şahkulu savaşında ölümü, Mesihi’nin yoksul duruma düşmesine sebep oldu.

Devrin ilerigelen devlet adamlarına (yeniçeri ağası Yunus Paşa, Tacizade Cafer Çelebi v.d.) ve padişahlara (Bayezid II, Yavuz Sultan Selim) kasideler sundu. Mesihi, XV. yy. divan şiirinin önde gelen sanatçıları arasında kabul edilir. Üslûp ve konu bakımından genellikle divan geleneği dışına çıkamamakla birlikte, orijinal buluşları, hayal gücü yönüyle kendinden sonrakileri etkiledi. Dili, çağdaşlarına göre sade ve özentisizdir.

Eserlerinde, atasözleri yanında Rumeli şivesi özelliklerine, kelime ve deyimlerine yer verdi. Mesihi’nin üç eseri vardır: Divan; Şehrengiz; Gül-i Sadberk (Yüz Yapraklı Gül). Divan’ında özellikle Hadım Ali Paşa için yazdığı mersiye ilgi çekicidir. Mesihi, Türk edebiyatında şehrengiz türünün yaratıcısı olarak kabul edilir. Edirne şehrini ve güzellerini işleyen Şehrengiz’de, Mesihi’nin içkiye ve mahbuplara olan düşkünlüğünün etkisi ağır basar. Gül-i Sadberk’te yüz kadar mektubunu topladı.

Yorumunuzu bırakın