Sıralı Cümleler

Bir anlatım içinde birbirlerine anlam ilgileri nedeniyle türlü biçimlerde bağlanan cümlelere

•ıralı cümleUr denir.

Sıralı cümlelerde sondaki cümlenin yüklemi kişi ve zaman açısından öteki cümlelerin yüklem-leriyle uyum gösterir. Kişi ve zaman ekleri genellikle -tekrardan kaçınmak için- sondaki yüklemle belirtilir:

Deneme başka şey,/felsefe başka şeydir.

Tüylerim ûrperdl, /başım döndü birdenbire, neredeyse yıkıhverecektim.

Gelen gider, / konan göçer.

Bu sıralı cümleler özne, yüklem ve tümleci tamamen ayrı olan cümlelerden oluşmuştur. Cümleler yalnızca anlam yakınlığı bakımından blrarada bulunmaktadır. Bu tür cümlelere bağımsız sıralı cümle denir.

Sıralı cümlelerin bir kısmı da bağımlı sıralı cümle diye adlandırılır. Bağımlı sıralı cümlelerin birer öğeleri ortaktır. Aşağıdaki örneklerde bu durumu inceleyelim:

Ağacı kurt, insanı dert yer (ortak yüklemi!)

En sonunda otobüs geldi, daldık, dolduk içine,, (özne ortak)

Sordum, soruşturdum, buldum o adamı (nesne ortak) _

Genç kadın, nihayet anlamıştı / fakat / kalkıp gitmekte gecikmişti (ortak özne)

Yorumunuzu bırakın