Temel Öğretim İlkeleri

1. Öğrenciye görelik ilkesi:

1. Çağdaş eğitim anlayışında öğretimin başlangıcı öğrencidir.

2. Eğitim öğretim faaliyetlerinin öğrenciye yönelik olması gerekir.

3. Öğretimin şeklini ve yöntemini öğrencinin gelişim özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları, olayları algılama şekli belirler.

4. Öğrencinin ilgileri, heyecanları, öğrenme merakları öğretimde tüm faaliyetlerin temel sermayesidir.

5. Öğrencinin yapıcı ve yaratıcı olarak yetiştirilmesi bu sermayenin en verimli biçimde ele alınması ve tüm faaliyetlerin öğrenciye göre ayarlanmasıyla gerçekleşir.

6. 8. sınıf programında yer alan konular bana göre öğrencinin ilgisine ihtiyacına ve yaratıcılığını artırmaya yöneliktir. Ama konular bölge, şehir ve maddi şartlara göre bazı konular tam olarak değil de ön bilgi olarak gelecek yıllara bir zemin olarak da verilebilir.

2.Yakından uzağa ilkesi:

1. Bu maddede öğrencinin içinde yaşadığı yakın zamandan hareket edilmesi konuların güncelleştirilmesi kastedilmektedir.

2. Öğrenci çevresini öğrenme isteğindedir. Bu istek öğretimi de canlı tutar, çevreyi öğrenme isteği öğretiminde yararlanılması gereken bir değerdir.

3. Yani evrensel ve genel konuların başlangıcının en yakın çevreden alınması yavaş yavaş daha uzak örneklere, problemlere ve olaylara geçilmesi.

4. 8.sınıf programında bu maddeye uyan çalışmalar afiş ve baskı çalışmalarıdır.

5. Direkt çevreden alınan bize yakın örneklerdir.

6. Öğrencinin bu somut ve basit örneklerden bir temel olarak uzak örneklere yani röprodüksiyon incelemek için bir zemin kazanmış olur.

7. Bu da öğrencinin görsel ve teorik bilgiye yani röprodüksiyon incelemeye geçilmiş olacak ve öğrencinin bu süre içerisinde edindiği pekiştireçler yakından uzağa ilkesinin kavramlaşması ile olacaktır.

3.Bilinenden bilinmeyene ilkesi

1. Öğretim faaliyetlerinde amaca ulaşmak için çoğu kez bilinen gerçekleri başlangıç olarak ele almak, bilinmeyene doğru ilerlemek ve bilinmeyeni bulmaya çalışmak gerekir.

2. Yeni konuya başlamadan önce kazanılmış eski bilgileri hatırlatmalı ve onlardan yararlanmalıdır.

3. Bu hatırlatma öğrenileceklerin çağrışımlarla daha kolay, daha çabuk ve daha doğru sonuçlara ulaştırılmasıdır.

4. 8.sınıf programında öğrenciye ilk olarak iki boyutlu çalışma yaptırılır ve iyice kavratılır. Öğrencinin iki boyutlu çalışmadan edindiği bilgiler bilinmeyene doğru yani üç boyutlu çalışmaya geçişte kullanılır.

5. Yine bol figürlü çalışmaya geçişte iki boyutlu ve üç boyutlu çalışmadan edindiği bilgiler yardımıyla daha iyi ve daha az zamanda öğretilir. Bilinenden bilinmeyene ilkesi ile öğrencinin daha önceki bilgileri yardımıyla yeni konu sağlıklı bir şekilde öğretilir.

4.Ayanilik ilkesi

1. Dersin işlenmesi sırasında ne kadar çok duyu organının katılımı sağlanırsa öğrenme o ölçüde kolayı unutmada o ölçüde zorlaşır.

2. 8.sınıf programında duygu düşünce ve gözleme dayanan çalışmalar öğrencinin birden fazla duyusuna hitap ettiği için öğrenmede kalıcı olacaktır.

3. Bu tür çalışmalarda öğrencinin duyu organlarıyla birlikte duyguları da işe kalacağından, öğrendikleri tam, sağlam ve doğru olur.

5.Somuttan soyuta ilkesi

1. Öğrenciler duyu organları aracılığıyla öğrenirler.

2. Konunun gözle görülmesi, elle tutulması, parçalara ayrılabilmesi öğrenilmesini kolaylaştırır unutulmasını azaltır.

3. Öğretimde somut ile başlanması yavaş yavaş soyuta doğru gidilmesi gerekmektedir.

4. 8sınıf programında görsel biçimleme öğeleri, bol figürlü çalışmalar, iki boyutlu çalışmalar ve afiş çalışmalarını yapan öğrenci imgesel olarak yani duygu ve düşünceye dayanan çalışmalara yönelecektir.

5. Yani öğrenci birkaç somut çalışmadan sonra duygu, düşünce ve gözlem yeteneği gelişecek ve buna dayalı soyut çalışmalar tasarımlar yapacaktır.

6.Ekonomiklik ilkesi

1. Öğretimde yapılacak her şeyin en kısa yoldan, en az zaman, emek para ve enerji ile yapılması gerekmektedir.

2. 8.sınıf programında yer alan sanat eserlerini inceleme pahalıya mal olacağından ve fazla zaman alacağından dolayı bunların yerine fotoğraflarının incelenmesi ekonomik ve zaman bakımından büyük kazanç sağlayacaktır. Ancak ekonomi sorun olmayacaksa bu eserlerin yerinde incelenmesi daha iyi olacaktır.

7.Hayatilik ilkesi

1. Önemlilik ilkesidir.

2. Öğrencinin zeka ve yaratıcılık öğelerinin gelişiminde programdaki konular hayatilik öneme sahiptir.

3. Resim dersi sadece boş zamanların iyi değerlendirilmesi gibi süsleyici bir işlevi olan etkinlik değildir. öğrenciler bu derste algılama, düşünme ve bedensel eylemlerinin de katıldığı süreç içerisinde kendilerini ifade ederler.

4. 8.sınıf programında bazı başlıklar öğrenciyi somut olarak güdülerken bazı başlıklar da öğrencinin duygu düşünce ve gözlem gücünü geliştirip yaratıcılık ve zeka gelişimine katkıda bulunacaktır.

8.Yaparak, yaşayarak öğrenme ilkesi

1. En iyi öğrenme yöntemlerinden biridir.
2. Unutmayı en aza indirir.
3. 8.sınıf programında afiş tasarımında öğrenci çevresinde bir çok afişi gördüğü için konuya yabancı değildir.
4. Öğrenci yaşayarak yaptığı için öğrenme en iyi şekilde gerçekleşecektir.

9.Bütünlük ilkesi

1. Konunun kendi içerisinde tutarlı bir şekilde öğrenme ilkesidir.

2. 8.sınıf programında görsel biçimleme öğeleri yapıtı meydana getiren tüm elemanları incelemek açısından önemlidir. Görsel biçimleme öğelerinde çizgiler, kompozisyon, koyu-açık değerler, açık-kapalı mekânlar yani tüm plastik değerler bir bütünlük ilkesinde incelenmiş olacaktır.

10.Diğer yaşantılar ilkesi

1. Öğrencinin bugün aldığı bilgileri daha sonra hayatın kullanabilmesi anlamına gelir.

2. 8.sınıf programında verilen konularla gelecek yaşamında zeka gelişimi, bilgi ve becerisinin artması sağlanacaktır.

3. Daha ileriki yaşamında meslek dalı olarak resmi seçmese bile bir sanat eserini gördüğünde ona yabancı kalmaması en azından bir takım yorumlar yapmasına yardımcı olacaktır.

Yorumunuzu bırakın