Yansıma Sözcükler

Doğada var olan seslerin taklit edilmesiyle oluşturulan sözcüklere yansıma sözcük denir.

Suyun şırıltısı, koyunların meleyişi, rüzgârın uğultusu, dalların çatırtısı…

Yukarıda kullanılan altı çizili sözcükler bir sesten türedikleri için yansımadır. Aşağıdaki cümlelerde geçen koyu renkli sözcükler de birer yansımadır.

– Zavallı kedi uzun uzun miyavladı.
– Arkasından kapıyı gürültüyle kapattı.
– Tavandan garip gıcırtılar geliyordu.
– Adamın horultusu üst kattan duyuluyordu.
– Birden tabancalar patladı, ortalık karıştı.

Bazı sözcükler yansıma sözcüklere benzemelerine rağmen ses özelliği taşımadığı için yansıma sayılmazlar.

Bütün gün kuşların ötüşünü dinledi. (Bu cümlede geçen “ötüş” sözcüğü yansıma değildir çünkü kuşlar öterken böyle bir ses çıkarmazlar.)

Güneş tepede parıl parıl parlıyordu. (Yansıma değil.)

Ustası, çırağı durmadan horluyordu. (Yansıma değil. Buradaki fiil “aşağılamak” anlamına geldiği için yansıma sayılmaz.)

Kök bakımından yansıma olmasına rağmen bazı sözcükler cümlede kullanılırken yansıma anlamlarını kaybederek mecazlaşır ve yansıma özelliklerini kaybedebilirler.

Çocuğun elindeki balon patladı. (Yansıma)
Bütün gün sinirden patladı.(Yansıma değil)

Örnek: (1987-ÖYS)

Aşağıdaki dizelerin hangisinde yansımadan türemiş bir yüklem vardır?

A) Döne döne ardın sıra melerim.
B) Kuşlarınız birbiriyle ötüşür.
C) Keklik gibi taştan taşa sekersin.
D) İnip aşkın deryasını boyladı.
E) Ayrılık elinden bağrım eziktir.

Çözüm:

A seçeneğinde kullanılan “melerim” fiili “me” sesinden türediği için yansıma bir sözcüktür. Cevap:A

Yorumunuzu bırakın