Yazım hataları ve doğru anlamları

Yanlış
Doğru
aciz âciz
Ademi bilgi adem-i malûmat
adımbaşı adım başı
alıkoyulmuş alıkonulmuş
altı YTL 6 YTL’den
Anadili ana dili
âyar ayar
ayak kabı ayakkabı
ayrıyeten ayrıca
bakıtmak baktırmak
başvuruda bulunmak başvurmak müracaat etmek
Bileşik zaman birleşik zaman
bir az biraz
….cm dir. …cm’dir.
çağdışı çağ dışı
çarkçıbaşı çarkçı başı
çirkinletmek çirkinleştirmek
çok istek alan çok istenilen
dağbaşı dağ başı
dahi dâhi ”deha sahibi, bilgin”
Demiryolu demir yolu
devralmak devr alamak
devroluyor devrolunuyor
9a kadar 9’a kadar
durak yeri durak
etki etmek etkilemek
farzetmek farz etmek
güzergâh üzerinde güzergâhında
haftabaşı hafta başı
hâtırâ hatıra
hırsızı ihtar etmek hırsızı ikaz etmek
icad oldu icat olundu icat edildi
idame ettirmek idame etmek devam ettirmek
ihsas ettirmek ihsas etmek
ilave oldu ilâve edildi ilâve olundu
imla imlâ
iptal oldu iptal edildi
kaydolan kaydolunan kaydedilen
kılcaldamar kılcal damar
kokturmak kokutmak
köşebaşı köşe başı
kuşku etmek kuşkulanmak
listebaşı liste başı
mali portre malî porte
mesela….bir misal bir misal
mümkün nisbetinde imkân nisbetinde
mümkünü var mı imkânı var mı
neden olmak yol açmak
neden sebep
nitelendirilebilinir nitelendirilebilir
sayfiyelik sayfiye
tahliye olmak tahliye olunmak tahliye edilmek
tahrip olmak harap olmak
tasviye tasfiye
taşıt aracı 1- taşıma aracı 2- taşıt
varsaymak var saymak
yenilgi almak yenilmek yenilgiye uğramak
yoksaymak yok saymak
zâfer zafer

Yorumunuzu bırakın